UAB „LUKRIDA“ BENDROSIOS PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SĄLYGOS

1. Taikymo sritis

1.1. Šios Bendrosios prekių pirkimo – pardavimo sąlygos (toliau – Bendrosios sąlygos) taikomos visiems pardavėjo UAB „Lukrida“ (juridinio asmens kodas: 134010835) (toliau – Pardavėjas) komerciniams pasiūlymams, užsakymų patvirtinimams, pirkimo – pardavimo sandoriams, kurie pateikti/sudaryti dėl Pardavėjo prekiaujamų prekių (toliau – Prekės) pardavimo konkrečiam pirkėjui (toliau – Pirkėjas). Prekių pirkimo – pardavimo sandoris, kuriam taikomos Bendrosios sąlygos, gali būti Pardavėjo ir Pirkėjo sudarytas sudarant rašytinį ar žodinį susitarimą, Pirkėjui raštu patvirtinant Pardavėjo parengtą ir patvirtintą komercinį pasiūlymą, Pardavėjui patvirtinant/priimant Pirkėjo pateiktą Prekių užsakymą ar šalims kitu būdu suderinant valią dėl Prekių pirkimo – pardavimo.
1.2. Pardavėjo ir Pirkėjo Prekių pirkimo – pardavimo sandoriai reguliuojami šių Bendrųjų sąlygų ir Pardavėjo komerciniuose pasiūlymuose, užsakymų patvirtinimuose ar kituose Pardavėjo pateiktuose ar abiejų šalių parašais patvirtintuose dokumentuose nurodytų sąlygų (toliau – Specialiosios sąlygos). Specialiosios sąlygos turi pirmenybę prieš Bendrąsias sąlygas.
1.3. Bendrųjų sąlygų pakeitimai, papildymai ar sąlygų anuliavimas galioja tik tuo atveju, jeigu dėl to atskirai susitarta raštu arba kitaip nustatyta Specialiosiose sąlygose. Pirkėjo pirkimo ar kitos sąlygos negali būti taikomos, jeigu dėl to šalys nesusitarė atskirai raštu.

2. Prekių savybės, kaina ir jos sumokėjimo tvarka

2.1. Prekių savybės (specifikacija, komplektiškumas, kiekis ir kt.) ir kaina nustatomos Specialiosiose sąlygose.
2.2. Prekių kaina turi būti sumokėta Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka. Jeigu Specialiosiose sąlygose nėra nustatyta Prekių kainos sumokėjimo tvarka, Pirkėjas Prekių kainą Pardavėjui turi sumokėti per 5 dienas nuo Prekių užsakymo patvirtinimo dienos arba išankstinės sąskaitos ar PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos (priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau). Prekių užsakymo patvirtinimui taip pat prilyginamas komercinio pasiūlymo pasirašymas iš abiejų šalių pusės.
2.3. Tiek, kiek Pirkėjo pradelsiami Prekių kainos mokėjimo terminai, tiek Pardavėjas turi teisę atidėti Prekių pristatymo terminą. Pardavėjas taip pat turi teisę, nustatytais terminais negavęs Prekių kainos (jos dalies), sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą.
2.4. Prekių nuosavybės teisė Pirkėjui pereina nuo Prekių perdavimo Pirkėjui momento, su sąlyga, jog Pirkėjas yra tinkamai sumokėjęs visą Prekių kainą. Jeigu Pirkėjas nėra sumokėjęs Prekių kainos, Prekių nuosavybės teisė Pirkėjui pereina nuo visos Prekių kainos sumokėjimo momento.

3. Prekių perdavimas – priėmimas

3.1. Prekių pristatymo terminas yra nurodytas Specialiosiose sąlygose. Jeigu Specialiosiose sąlygose Prekių pristatymo terminas nenurodytas, Prekės pristatomos per 30 dienų nuo Prekių kainos sumokėjimo dienos. Prekės per visą Prekių pristatymo terminą šalių suderintu grafiku gali būti pristatomos atskiromis partijomis (etapiškai).
3.2. Jeigu kitaip nenurodyta Specialiosiose sąlygose, Prekes Specialiosiose sąlygose nurodytu adresu Lietuvos Respublikos teritorijoje Pirkėjui savo jėgomis ir lėšomis pristato Pardavėjas. Dėl Prekių pristatymo už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų išlaidų apmokėjimo Šalys turi sudaryti atskirą susitarimą.
3.3. Prekes Pirkėjas įsipareigoja priimti iš Pardavėjo Prekių (jų dalies) faktinio pristatymo dieną. Prekių perdavimas – priėmimas gali būti įformintas tokiais būdais: Prekių perdavimo – priėmimo akto sudarymu, PVM sąskaitos – faktūros pateikimu ir pasirašymu, krovinio važtaraščio ar kito krovinį lydinčio dokumento pateikimu ir pasirašymu ar kitu šalių sutartu būdu. Jeigu Pirkėjas vengia patvirtinti Prekių perdavimą Pirkėjui patvirtinantį dokumentą, Pardavėjas turi teisę tokį dokumentą patvirtinti vienašališkai ir šį dokumentą pateikti Pirkėjui, o toks dokumentas prilyginamas dokumentui, patvirtinančiam Prekių perdavimą Pirkėjui.
3.4. Jeigu Pirkėjas laiku nepriima Prekių ar nepagrįstai atsisako priimti Prekes, Pirkėjas privalo mokėti Pardavėjui kompensaciją, kurios dydis sudaro 0,02 % nuo nepriimtų Prekių kainos už kiekvieną priimti Prekes uždelstą dieną. Pirkėjas kompensaciją privalo sumokėti Pardavėjui ne vėliau nei per 5 dienas nuo Pardavėjo pareikalavimo gavimo dienos.
3.5. Pardavėjas, pateikdamas apie tai rašytinį pranešimą Pirkėjui, turi teisę pratęsti Prekių (atitinkamos Prekių dalies) pristatymo terminą, tačiau ne ilgesniam nei papildomam 30 dienų terminui.

4. Šalių teisės ir pareigos

4.1. Pardavėjo pareigos: (i) perduoti Prekes Pirkėjui sutartu terminu kartu su Prekių dokumentacija; (ii) užtikrinti, kad Prekių perdavimo Pirkėjui momentu Pardavėjas turėtų neapribotą teisę perduoti Prekes Pirkėjui, Prekės nebūtų niekaip suvaržytos ir į jas jokie kiti asmenys neturėtų jokių pretenzijų; (iii) suteikti Pirkėjui visą būtiną informaciją (informacinę medžiagą ir kitą informaciją) apie Prekes ir jų eksploataciją bei konsultuoti Pirkėją Prekių montavimo, instaliavimo, eksploatavimo bei kitais klausimais; (iv) prisiimti Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo riziką iki Prekių perdavimo Pirkėjui.
4.2. Pirkėjo pareigos: (i) tinkamai priimti iš Pardavėjo Prekes ir sumokėti Prekių kainą; (ii) pažeidus savo pinigines prievoles, mokėti Pardavėjui nuo laiku nesumokėtos sumos 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną; (iii) susipažinti su Prekių naudojimo ypatumais, susijusiais su Prekių savybėmis, eksploatavimo sąlygomis, taip pat kita Pardavėjo pateikiama žodine ar rašytine informacija, susijusia su Prekėmis, jų charakteristikomis, naudojimo tvarka ir būdais; (iv) prisiimti visą riziką, susijusią su Prekėmis, nuo Prekių perdavimo Pirkėjui momento.

5. Prekių kokybė ir garantijos

5.1. Pardavėjas garantuoja, jog Prekės atitinka įprastai tokio pobūdžio prekėms keliamus kokybės reikalavimus ir, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal įprastą paskirtį, arba dėl kurių Prekių naudingumas sumažėtų taip, kad Pirkėjas, žinodamas apie tuos trūkumus, Prekių nebūtų pirkęs arba nebūtų mokėjęs Prekių kainos.
5.2. Pretenzijas dėl akivaizdžių ir išoriškai nustatomų Prekių trūkumų (charakteristikų, matmenų, komplektiškumo, spalvos, Prekių išorės pažeidimų (subraižymų ir pan.)) Pirkėjas gali pareikšti Pardavėjui raštu Prekės perdavimo metu, o tokie trūkumai turi būti fiksuojami Prekių perdavimo – priėmimo akte ar kitame jam prilygintame dokumente. Po Prekių perdavimo dėl aukščiau šiame punkte nurodytų trūkumų pretenzijos negalimos.
5.3. Prekių kokybės garantijos terminas yra nurodytas Specialiosiose sąlygose. Jeigu Specialiosiose sąlygose nėra nurodytas Prekių garantijos terminas, Prekių garantijos terminas nustatomas pagal Prekių gamintojo taikomus/nustatytus garantijos terminus, tačiau bet kokiu atveju Prekių garantijos terminas negali būti ilgesnis nei 12 mėn. nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos.
5.4. Pirkėjas ne vėliau nei per 14 dienų nuo Prekių defektų paaiškėjimo dienos per garantinį laikotarpį turi pateikti Pardavėjui raštišką pretenziją, kurioje turi būti nurodyti detalūs Prekių duomenys (pirkimo data, pavadinimas ir markė, serijinis numeris ir kt.) bei defekto aprašymas. Pirkėjas turi suteikti Pardavėjui galimybę ir pakankamai laiko numatytiems garantiniams įsipareigojimams vykdyti. Garantiniu terminu atsiradusius defektus Pardavėjas įsipareigoja pašalinti per protingą ir techniškai pagrįstą terminą.
5.5. Garantija taikoma, esant šių sąlygų visumai: (i) apie pastebėtus defektus Pirkėjas informuoja Pardavėją ne vėliau nei per 14 dienų nuo defektų paaiškėjimo dienos; (ii) visa Prekės kaina yra tinkamai sumokėta; (iii) Prekės buvo tinkamai instaliuotos pagal gamintojo instrukcijas (jeigu Prekėms reikalingi instaliavimo darbai); (iv) Prekės defektų šalinimui Pirkėjo jėgomis ir lėšomis buvo išmontuotos ir pristatytos Pardavėjui (jeigu tokių darbų atlikimas yra įmanomas pagal Prekių savybes); (v) Prekės yra gamyklinės komplektacijos ir savybių bei neturi Pirkėjo papildomai montuotų pašalinių daiktų ar į Prekę nėra padaryta kita neleistina intervencijas; (vi) defektai yra ištirti ir patvirtinti Prekių gamintojo (jeigu Pardavėjas kreipiasi į Prekių gamintoją dėl defektų patvirtinimo).
5.6. Pardavėjo atsakomybė neapima tų trūkumų, kurie atsirado ne dėl Pardavėjo kaltės (pvz., dėl netinkamo Prekių laikymo bei eksploatacijos; dėl mechaninių ar cheminių pažeidimų; dėl Pardavėjo ir gamintojo instrukcijų ar rekomendacijų nesilaikymo; dėl Prekių naudojimo netinkamomis sąlygomis; dėl tyčinio ir/ar neatsargaus sugadinimo; dėl Prekių naudojimo ne pagal paskirtį; dėl Prekių sugadinimo montavimo darbų eigoje; dėl natūraliai besidėvinčių ir dylančių dalių (pvz., sandarikliai, tarpinės); Prekė buvo išardyta, remontuota ar modifikuota be Pardavėjo raštiško sutikimo ir pan.).
5.7. Pardavėjas jokiomis aplinkybėmis neprisiima atsakomybės už Pirkėjo savarankiškai pateiktus individualius Prekių duomenis, pateikiant Prekių užsakymą Pardavėjui.
5.8. Sprendžiant pagrįstas Pirkėjo pretenzijas dėl Prekių kokybės ir kitų trūkumų, pirmiausia Pardavėjui suteikiama teisė per šalių suderintą laiką ištaisyti Prekių trūkumus savo lėšomis ir priemonėmis. Jeigu Prekės atitinka sutartas sąlygas, tačiau turi nedidelių neesminių trūkumų, tokios Prekės turi būti Pirkėjo priimamos, tačiau Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant savo lėšomis ir priemonėmis ištaisyti šiuos trūkumus.
5.9. Remontas atliktas standartinėmis garantijos sąlygomis, pačios garantijos galiojimo termino nei Prekėms, nei bet kurioms Prekių sudėtinėms dalims nepratęsia. Negarantinių gedimų / defektų šalinimas nėra laikomas garantiniu remontu. Garantijos taikymo atveju pakeista įranga ar jos komponentai tampa Pardavėjo nuosavybe ir grąžinama Pardavėjui.

6. Kitos sąlygos

6.1. Pirkėjo užsakytos Prekės negali būti atšaukiamos, o tuo atveju, jeigu Pirkėjas neįsigyja Prekių, Pirkėjas turi sumokėti Pardavėjui netesybas, kurių suma sudaro 50 % Prekių kainos (netesybos išskaitomos iš Pirkėjo Pardavėjui sumokėtų sumų).
6.2. Šalis gali nutraukti konkrečių Prekių pirkimo – pardavimo sutartį, kai kita šalis iš esmės pažeidžia savo sutartinius įsipareigojimus, susijusius su atitinkamų Prekių pirkimu – pardavimu, ir tokio savo pažeidimo neištaiso per kitos Šalies raštu nustatytą 20 dienų terminą.
6.3. Pardavėjo atsakomybė yra ribojama tiesioginių nuostolių dydžiu ir Prekių kainos dydžiu.
6.4. Tinkamos kokybės Prekės, negali būti atšaukiamos bei nėra keičiamos ir grąžinamos, jeigu kitaip nenustato Lietuvos Respublikos imperatyvūs teisės aktai.
6.5. Jeigu Pardavėjas nustatytu laiku nepateikė Prekių ne dėl savo kaltės (pvz., dėl Force Majeure aplinkybių ir pan.), tokiu atveju Pirkėjas įsipareigoją Prekes priimti, kai bus pašalintos Prekių nepatiekimo priežastys. Šiuo atveju Pirkėjo pageidavimu Pardavėjas įsipareigoja pateikti jo turimus Prekių pateikimo vėlavimo priežasčių įrodymus.
6.6. Su Prekių pirkimu – pardavimu susijusi informacija yra konfidenciali ir Šalys negali platinti trečiosioms šalims tokios informacijos (tame tarpe Prekių kainoraščių ir kitų pardavimo Pirkėjui sąlygų), išskyrus atvejus, kai to reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka.
6.7. Šalies pranešimai ir kita korespondencija yra laikomi kitos šalies gautais: (i) įteikimo dieną, jeigu įteikta pasirašytinai; (ii) antrą dieną po išsiuntimo, jeigu siųsta registruotu paštu; (iii) išsiuntimo dieną, jeigu siųsta elektroniniu paštu iki 13:00 val.; (iv) kitą dieną po išsiuntimo, jeigu išsiųsta elektroniniu paštu vėliau nei 13:00 val. Šalys privalo informuoti viena kitą apie jų pavadinimo, adreso bei telefonų numerių pasikeitimą prieš jiems pasikeičiant (turinčiai pranešti šaliai tenka tokio neinformavimo rizika).
6.8. Prekių pirkimui – pardavimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Tarp šalių kilę ginčai priklausomai nuo ginčo sumos turi būti sprendžiami Kauno apylinkės teisme arba Kauno apygardos teisme.